نشریه دانشجویی رامش (SJRAMESH) - واژه نامه اختصاصی